Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị nâng hạ

Trong các công việc nói chung và công việc nâng hạ hàng hóa nói riêng, vấn đề an toàn lao động hoặc an toàn khi sử dụng các thiết bị máy móc luôn phải đặt lên hàng đầu. Bài viết này tôi sẽ đề cập đến các Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị nâng hạ để cung cấp thông tin thêm cho Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu.
Các thiết bị nâng hạ bao gồm Pa lăng, Cầu trục, tời kéo... 

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng : 


Các quy trình kiểm định này được áp dụng với các cơ quan, tổ chức, các nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm dịnh kỹ thuật an toàn các thiết bị nang hạ thuộc danh mục máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

Việc kiểm định kỹ thuật thiết bị nâng phải được thực hiện trong những trường hợp sau : 
       
- Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng các thiết bị nâng hạ ;
       
- Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;
       
- Sau khi thiết bị nâng hạ trong quá trình sử dụng xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
      
- Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị nâng hạ;
     
- Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về ATLĐ .
       
*Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các thiết bị nâng nêu trên có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm định theo quy định của pháp luật.   

2) Các tiêu chuẩn áp dụng : 

Quy trình kiểm định được tuân theo các tiên chuẩn Việt Nam ( TCVN) hiện hành như : TCVN4244 - 2005 ; TCVN 4755 - 1989; TCVN 5206 - 1990; TCVN 5207-1990; và một số TCVN khác 

3) Thuật ngữ và định nghĩa kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị nâng hạ :


3.1. Trong quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong TCVN 4244 - 2005.

3.2. Kiểm tra hàng năm: là hoạt động đánh giá định kỳ về tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định của nội quy, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

3.3. Kiểm định lần đầu: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định của các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động khi đối tượng được lắp đặt để sử dụng lần đầu tiên. 

3.4. Kiểm định định kỳ: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định của các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động định kỳ theo yêu cầu tại phiếu kết quả kiểm định. 

3.5. Kiểm định bất thường: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định của các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động khi đối tượng kiểm định bị sự cố, tai nạn hoặc sửa chữa lớn.

4) Các bước kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị nâng hạ : 


Khi kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường, cơ quan kiểm định phải tiến hành lần lượt theo các bước sau:      
- Kiểm tra bên ngoài.
       
- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải.       
- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử.       
- Xử lý kết quả kiểm định.
(Sưu tầm : Phan Bảo Khuê)